vinoos

پلاگین Lottie

دریافت و نصب پلاگین

فایل پلاگین را از اینجا دریافت کنید. سپس برنامه کانستراکت را باز کرده و پلاگین را درون آن رها کنید تا صفحه نصب آن باز شود. پس از نصب پلاگین برنامه را بسته و دوباره باز کنید:


آماده سازی

پلاگین را به پروژه خود اضافه کنید. پلاگین را از قسمت projects انتخاب کنید تا تنظیمات آن در قسمت properties باز شود.
قسمت Loop برای تعیین کردن فعال بودن/نبودن تکرار انیمیشن، قسمت Autoplay برای فعال بودن/نبودن شروع خودکار انیمیشن استفاده می شود.


افزودن انیمیشن

انیمیشن موردنظر خود را از سایت LottieFiles دریافت کنید:در کانستراکت از قسمت Files گزینه Import files را انتخاب کنید و فایل انیمیشن دانلود شده را انتخاب کنید:به قسمت Properties پلاگین رفته و در قسمت FileName اسم فایل انیمیشن را بدون پسوند وارد کنید:اکشن ها

Play پخش انیمیشن
Stop توقف انیمیشن
Pause توقف موقت انیمیشن
Set Speed سرعت انیمیشن (پیشفرض 1 می باشد)
Set Direction جهت انیمیشن (پیشفرض 1 می باشد)
Go To And Play رفتن به فریم (زمان) دلخواه و شروع انیمیشن
Go To And Stop رفتن به فریم (زمان) دلخواه و توقف انیمیشن

ایونت ها

On Clicked وقتی روی انیمیشن کلیک شد
On Data Ready وقتی انیمیشن آماده اجرا شد
On Complete وقتی پخش انیمیشن تمام شد
On Loop Complete وقتی پخش مجدد انیمیشن تمام شد
On Enter Frame وقتی فریم (زمان) عوض شد

اکسپرشن ها

CurrentLoop تعداد تکرار فعلی (قابل استفاده در ایونت On Loop Complete
CurrentTime زمان فعلی انیمیشن (قابل استفاده در ایونت On Enter Frame
TotalTime مدت زمان انیمیشن (قابل استفاده در ایونت On Enter Frameدریافت سورس مثال

همچنین ببینید


© 2017 - حریم خصوصی